CLX Liceum Ogólnokształcące
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Psycholog

Monika Szymańska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub synergia.librus

 (22) 8223129 (pokój pedagoga i psychologa, parter)

 • poniedziałek  8:30-13:00
 • czwartek          12;00-16;30

.

Pedagog

Sylwia Podrażka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub synergia.librus

(22) 8223129 (pokój pedagoga i psychologa, parter)

 • poniedziałek   9:15 - 14:15
 • wtorek              12:15 - 16:15
 • środa                 9:15 - 14:15
 • czwartek          10:15 - 14:15
 • piątek                9:15 - 14:15

Doradca zawodowy

Anna Kosewska-Suwała Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub synergia.librus

(22) 8223129,  (22) 8231616 (gabinet wicedyrektora, parter)

 • wtorek               13:00 - 16:00
 • czwartek           12:00 - 15:00

Uczniami naszej szkoły opiekuje się:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel. 22 822 28 87, tel./fax 22 822 07 51
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.poradnia9.waw.pl

 • poniedziałek – piątek   8.00 – 19.00
 • sobota                               9.00 – 13.00

psycholog -Karolina Krupa (pokój pedagoga i psychologa, parter)

w szkole co dwa tygodnie poniedziałek 9:30-11:00

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia pomocą wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc organizuje dyrektor szkoły oraz uzgadnia warunki współpracy.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki szkolnej;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu praz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
 • porad i konsultacji
 • warsztatów

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( do 8 uczestników w grupie) w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce  ( do 8 uczestników w grupie).

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( do 5 uczestników w grupie) .Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów ( do 10 uczestników w grupie) przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów( do 10 uczestników w grupie) z zburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni.

Uczeń objęty zindywidualizowana ścieżką kształcenia realizuje w szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowo-edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia.

Na wniosek rodziców dyrektor ustala wymiar godzin zajęć edukacyjnych.

 

Przygotowane na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, poz.532;

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, poz.532;